Giúp bạn hiểu rõ hơn về lập hóa đơn điện tử là gì?

taiphamduc

New member
#1
Trước khi định nghĩa lập hóa đơn điện tử là gì, bạn cần hiểu rõ được khái niệm về hóa đơn điện tử. Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hóa đơn điện tử có thể hiểu là loại hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do các tổ chức, doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ lập nên bằng các phương tiện điện tử.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fhoa-don-dien-tu-la-gi.jpg&hash=24d429a39fb77d6fab13930c628f6fb8


Căn cứ vào Điều 4, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, lập hóa đơn điện tử có thể hiểu là nghiệp vụ mà người bán phải tiến hành khi bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ.
Việc lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua phải tuân theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung hóa đơn theo quy định.
Với những trường hóa đơn điện tử được tạo lập từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thì phải đảm bảo nguyên tắc sau:
  • Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Hóa đơn lập không bắt buộc có chữ ký số.
  • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được tạo lập từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn và các chứng từ hợp pháp khi đã xác định nghĩa vụ thuế.
Như vậy, cũng tương tự đối với lập hóa đơn giấy, lập hóa đơn điện tử chính là việc mà bên bán bắt buộc phải làm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua nhưng bằng phương tiện điện tử.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.
 
Top